174517 public notices found within 1000 miles of YO30 6EU